×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false

اساسنامه انجمن روابط عمومي ايران

فصل اول – كليات
ماده (۱) هدف : با توجه به اهميت نقش ارتباطات اجتماعي در جهان امروز ، انجمن روابط عمومي ايران با هدف شناساندن نقش روابط عمومي به مردم و تلاش در جهت توسعه روش هاي علمي و اجرايي در چهارچوب اهداف نظام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي گردد .
ماده (۲) انجمن روابط ايران كه از اين بس دراين اساسنامه انجمن نـــاميده مي شود يــك انجمن اجتماعي ـ فرهنگي ـ تحقيقاتي ـ تخصصي است .
ماده (۳) انجمن مؤسسه ايست غير انتقاعي و منابع آن از طريق حق عضويت ، هدايا و كمكها تامين گرديده و ازتاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي خواهد بود و رئيس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن مي باشد .
ماده (۴) مركز انجمن در تهران خيابان وليعصر ـ بالاتر از چهارراه شهید چمران ، خیابان شهید فیاضی (فرشته) ، پلاك ۱۴۷ می باشد كه با پيشنهاد هيئت مديره انجمن و تصويب كميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب مي تواند درساير شهرها شعبه يا دفتر تاسيس نمايد .
ماده (۵) انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نا محدود تشكيل مي شود .

فصل دوم ـ اركان انجمن
ماده (۶) اركان انجمن عبارتند از : مجمع عمومي ، هيات مديره ، بازرس ، كميته ها و دبيرخانه
ماده (۷) مجمع عمومي با شركت اعضاي پيوسته انجمن تشكيل مي گردد .
ماده (۸) مجمع عمومي بردو نوع است : عادي (سالانه ) و فوق العاده
الف ) مجمع عمومي عادي هرسال يكبار درسه ماهه اول هرسال تشكيل مي شود .
ب) مجمع عمومي فوق العاده در مواقع ضروري با تصويب و دعوت هيات مديره و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته و به دعوت هيات مديره تشكيل مي كردد.
ماده (۹) جلسات مجمع عمومي و فوق العاده ( باستثناي مورد مذكور درماده (۳۰) با حضور حداقل نصف به اضافه يك عضو پيوسته تشكيل مي گردد . براي اتخاذ تصميم ( به استثناي مورد مذكور ماده (۳۳) راي موافق اكثريت نسبي عده حاضر ضرورت دارد .
تبصره (۱) درصورتي كه در جلسات مجمع عمومي اكثريت حاصل نشود هيات مديره براي بار دوم اقدام به دعوت خواهد كرد و جلسه مجمع با تعداد اعضاي حاضر رسيمت خواهد يافت . تاريــخ دعوت مجدد نبايد زودتر از ۱۰ روز و بيش از۳۰ روز ازتاريخ اولين دعوت باشد .
تبصره (۲) جلسه مجمع عمومي ابتدا به رياست مسن ترين عضو حاضر درمجمع تشكيل شده و بلافاصله اقدام به انتخاب يك نفر رئيس و يك نفردبير براي اداره جلسه خواهد كرد .
ماده (۱۰) وظايف مجمع عمومي عادي بقرار زير است :
الف ) استماع گزارش سالانه فعاليتهاي انجام يافته و بررسي اقدامات هيات مديره
ب) تصويب تر از نامه و بودجه انجمن
ج) تعيين خط مشي كلي انجمن
د) انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس
ه) رسيدگي به پيشنهادهاي اعضا
و) انجام ساير اموري كه طبق مقررات اساسنامه و آئيـن نامه هاي اجرايي به عهده مجمع عمومي گذاشته شده است .
ماده (۱۱) وظايف مجمع عمومي فوق العاده بقرار زير است :
الف ) تغيير مواد اساسنامه
ب) كليه اموري كه درصلاحيت مجمع عمومي عادي است .
ماده (۱۲) هيئت مديره مركب از۷ نفر است كه هر ۳ سال يكبار در جلسه مجمع عمومي با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب خواهد شد .
تبصره (۱) درجلسات مجـمع عمومي علاوه بر۷ نفر اعضاي هيات مديره بـراي انتخاب ۳ نفر اعضاي علي البدل نيز بطور جداگانه اخذ راي خواهد شد ، ودر غياب اعضاي اصلي جانشين بـه ترتيب تقدم آرا مي توانند درجلسات هيات مديره شركت كنند . ( در صورت تساوي آرا به حكم قرعه عمل خواهد شد .)
تبصره (۲) حضور اعضاي علي البدل در جلسات هيات مديره به عنـوان ناظر يا مشاور بدون حق راي بلامانع است .
ماده (۱۳) هيات مديره در نخستين جلسه ازميان اعضاي خود يكنفر رئيس يكنفرنائب رئيس، يكنفر خزانه دار ، يك نفر دبير ويك نفرمسئول كميته ها با اكثريت آرا انتخاب خواهد كرد .
تبصره (۱) رئيس هيات مديره ضمنا عنوان رئيس انجمن راخواهد داشت .
تبصره (۲) هيچيك از اعضا نمي تواند بيش از دودوره متوالي به رياست هيات مديره برگزيده شود .
ماده (۱۴) رئيس هيات مديره بالاترين مقام اجرايي انجمن و مسئول اجراي تصميمات مجامع عمومي وهيات مديره مي باشد .
ماده (۱۵) جلسات هيات مديره با حضور حداقل ۵ نفر رسميت يافته وتصميمات با اكثريت چهارنفر معتبر خواهد بود . تبصره : هيات مديره مكلف است حداقل هر ماه يكبارتشكيل جلسه دهد .
ماده (۱۶) چنانچه هريك از اعضاي هيات مديره كه سه جلسه متوالي ويا پنج جلسه متناوب بدون عذرموجه در جلسات هيات مديره شركت نكند مستعفي شناخته مي شود .
ماده (۱۷) هيات مديره موظف است براي تشكيل مجامع عمومي (عادي وفوق العاده ) از طريق ارسال دعوت نامه با وسايل مقتضي ودرصورت لزوم با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار موضوع تشكيل مجمع و دستور جلسه را به اطلاع اعضاي انجمن برساند بطوري كه درهرحال ازتاريخ ارسال دعوتنامه تا تشكيل مجمع حداقل ۲۱ روز فاصله باشد .
ماده (۱۸) هرگاه طبق تبصره ۱ ماده ۹ تشكيل مجمع عمومي فوق العاده لازم باشد هيات مديره مكلف است ظرف يك هفته طبق ماده ۱۷ اقدام به دعوت اعضا بنمايد .
ماده (۱۹) اسناد و اوراق بهادار و افتتاح حساب جاري ومعاملات بانكي و هرگونه اسناد و نوشته هايي كه متضمن هر نوع تعهد مالي باشد با امضاي خزانه دار ورئيس انجمن معتبرخواهد بود .
ماده (۲۰) كليه در آمـدها و هزينه هاي انجمن در دفاترقانوني ثبت و شرح و بيـلان آن درپايان سال مالي به كمـيسيون ماده ۱۰ قانون احـزاب ارسال خواهد شد .
ماده (۲۱) وظايـف هيات مديره به قـرار زير است :
الف ) اجراي مفاد اساسنامه و مصـوبات مجـمع عمومي
ب) اتـخاذ تصميم در مورد امـورمالي انجمن
ج) تعيين شرايط استـخدامي كاركنان انجمن و تعـيين ميزان حقوق و مزايا و حق الزحمه آنان .
د) اخذ اعتبار ، قبول هدايا ، دريـافت حق عضويت و تامين منـابع مالي انجمن
ه) اخذ تصميم درمورد افتتاح حساب در بانكها
و) تاسيس باشگاه و مراكز اجـتماع اعضاي انجمن و تشكيل جلسات سخنراني ، كنفرانسها و سمينارهاي مربوط
ز) دعوت مجمع عـمومي طبق مقررات اين اساسنامه
ح) تهيه گزارش سالانه و تراز نامه جهت تـقديم آنها به مجمع عمومي
ط) اقامه دعوي از طرف انجمن و جوابگويي به دعاوي اشـخاص حقيقي و حقوقي عليه انجمن در كليه مراجع
ي) تهيه و تدوين آيين نامه هاي اجرايي اساسنامه انجـمن و سايرمقرراتي كه جهت نيل به هدف هاي انجمن لازم است . ك) نظارت بر فعاليتهاي كميته ها ل) انتـخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع بين المللي
ماده (۲۲) مجـمع عمومي يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل ، به منظور بررسي و نظارت بر امور انجمن و ارائه گزارش به مجمع به مدت يكسال انتخاب مي نمايد .
ماده (۲۳) كميته‌ها : انجمن داراي كميته هايي بشرح زير خواهد بود كه مسـئولان هريك ، در اولين فرصت ازميان اعضاي پيوسته انجمن به وسيله هيات مـديره انتخاب خواهد شد:
۱) كميته روابط عمومي
۲) كميته روزنامه نگاري
۳) كميته عكاسي و فيلمبرداري خبري
۴) كميته تبليغات و انتشارات
۵) كميته راديو و تلويزيون
۶) كميته عضويت و ارزشيابي
۷) كميته آموزش و تحقيق
۸) كميته تعاون و رفاه
تبصره – هيات مديره مي توانند در صورت لـزوم كميته هاي جديدي نيز تشكيل داده و يا تغـييراتي در كمـيته ها بوجود آورد .
ماده (۲۴) هيات مـديره آئين نامه مربوط به تشكيلات و نحوه فعـاليتهاي هر يك از كميته ها را تصويب خواهد كرد . ماده (۲۵) دبيرخانه : انجمن داراي دبيرخانه اي است كه زير نظر و با مسئوليت دبير انجمن اداره مي شود .
ماده (۲۶) وظايف دبير انجمن به قرار زير است :
الف ) اداره دبير خانه انجمن .
ب) جمع آوري و تمركز صورت جلسات و آراي هريك از اركان انجمن .
ج) ثبت نام اعـضاي انجمن با توجه به شرايط و مقررات مندرج در اساسنامه و آئين نامه هاي مـربوط .
د) انجـام امور مكاتباتي ارجاعي اركان مختلف انجمن .
ه) انجام امور محوله از طرف هـيات مديره .

فصل سوم – وظـايف و فعاليت ها
ماده (۲۷) به منـظور نيل به هدف هاي آمـده در ماده (۱) اين اساسنامه ، انجمـن اقدامات و فعاليت هاي زير را به عمل خواهد آورد .
الف ) ايـجاد و تحكيم روابط اجتماعي ـ تحقيقاتي و آموزشي و تبادل نظر بين متخصصان و سازمان هايـي كه فعاليت هاي آنها به نحوي از انحا با هدف هاي انجمن ارتباط دارد .
ب ) كوشش در افزودن دانش و اطلاعات متخصصان و صاحبنظران كشور و آشنــاساختن آنها با تازه ترين پيشـرفت هاي مربوط به رشته هاي عـلوم ارتباطـات اجتماعي و هنري از قبيل روابط عمومي ، روزنامه نگاري ، ارتباطات انساني ، راديو ، تلويزيون ، گرافيك و طراحي .
ج) همكاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ويژه دبيرخانه شوراي هماهنگي تبليغات دولت .
د) همكاري با وزارت فرهنگ وآموزش عالي و دانشـگاهها و مؤسـسات آموزش عالي در جهت اهداف انجمن .
ه) ايجاد روابط علمي فرهنگي با مجامـع بين المللي علوم ارتباطات اجتماعي مشابه در ساير كشورها .
و) همكاري با سازمان هاي دولتـي و خصوصي در جهت گسترش علوم ارتباطات اجتماعي و كمك بـه حل مسـايل مربوط به آنان .
ز) برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي علمي ، آموزشي ، تحقيقاتي و تخصصي درداخل وخارج از كشور .
ح) تشكيل كلاسها و دوره هاي تخصصي درسطوح مختلف .
ط) جمع آوري اطلاعات و مدارك علمي و انتشار نشريات حاوي پيشرفت هاي علمي و فني و تحقيقاتي در رشته هاي مربوط به علوم ارتباطات اجتماعي و همكاري با سازمانهاي دولتي و خصوصي درمورد تاليف ، ترجمه و نشرمجلات و كتب مربوط به اين رشته .
ي) اعزام هيات هاي كارشناسي به خارج از كشور درموارد ضروري .

فصل چهارم ـ عضويت
ماده (۲۸) عضويت در انجمن بردو نوع است :
الف ) عضويت پيوسته ، شامل اشخاصي است كه معتقد به نظام جمهوري اسلامي ايران بوده و داراي لااقل يكي از شرايط ذيل باشند :
۱٫ليسانس رشته ها و گرايش هاي علوم ارتباطات اجتماعي
۲٫دانشجويان علوم ارتباطات اجتماعي كه۷۰ واحد درسي گدرانده باشند .
۳٫سابقه دوسال تصدي پست مديريت اداره ، دفتر ، واحد روابط عمومي
۴٫گذراندن دورهاي آموزشي عـلوم ارتباطات اجتماعي معادل كاردانـي از مؤسسات معتبر رسمي .
ب ) عضويت افتحاري :
شامل اشخاصي است كه به پيشبرد هدف هاي انجمن علاقمند بوده و كمكهاي مؤثر و ارزنـده اي نموده باشند .

فصل پنجم ـ امور متفرقه
ماده (۲۹) انجمن با تصــويب مجمع عمومي و مقامات ذيصلاح مي تواند به هرگروه داخلي ويا بين المللي كه هدفشان مشابه هدف هاي انجمن است ملحق شود .
ماده (۳۰) انـحلال انجمن با راي موافق دوسوم كليه اعـضاي پيوسته صورت خواهـد گرفت . مجمع عمومي كه راي به انحلال انجمن مي دهد در همان جلسه مدير يا مديران تصفيه را معين خواهد كرد .
ماده (۳۱) درصورت انحلال اموال انجمن اعم از منقول و غير منقول به وسيله مدير يا مديران تصفيه به يكي ازمؤسسات آموزشي يا تحقيقاتي كشور واگذار خواهد شد .
ماده (۳۲) هرگونه تغييري درمفاد اساسنامه با اكثريت دوسوم اعضاي مجمع عمومي صورت خواهد گرفت .
ماده (۳۳) هرگونه تغييري درمتن اساسنامه يا كادر هيات مديره پس از تصويب مجمع عمومي و تاييد كميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب معتبر خواهد بود .
ماده (۳۴) اين اساسنامه در۳۴ ماده و ۸ تبصره به تصويب مجمع عمومي انجمن در تاريخ 1370/2/27 رسيد .

true

false